Darbo užmokesčio sistema

Darbuotojų veiklos vertinimo aprašas

Darbo tvarkos taisyklės

Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarka

Elektroninio dienyno pildymo ir naudojimosi tvarkos aprašas

Gaisrinės saugos taisyklės ir jų priedai

Inventorizacijos taisyklės

Konsultacijų organizavimo ir įgyvendinimo tvarka esant ekstremaliai situacijai, susijusiai su virusu covid-19

Krizių valdymo tvarka

Kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

Komandiruočių tvarkos aprašas

Mokyklos veiklos kokybės užtikrinimo metodika

Mokesčio už mokslą tvarka

Mokinių koncertų, konkursų, festivalių, parodų, ekskursijų, išvykų, kelionių ir žygių organizavimo tvarka

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Mokinių darbo ir saugaus elgesio pamokose taisyklės

Nuotolinio mokymo organizavimo ir įgyvendinimo tvarka

Nuotolinio darbo tvarkos taisyklės

Pamokų stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašas

Priėmimo į Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklą tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Susitarimas dėl instrumentų panaudos

Vidaus kontrolės politika