UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

2022-2023 m. m.

Rudens atostogos2022 m. spalio 31 d. – 2022 m. lapkričio 4 d.
Kalėdų atostogos2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.
Žiemos atostogos2023 m. vasario 13 d. – 2023 m. vasario 17 d.
Pavasario (Velykų) atostogos2023 m. balandžio 11 d. – 2023 m. balandžio 14 d.

Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neiti 1-5 klasių (pagal bendrojo ugdymo mokyklą) mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

Oro temperatūrai esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai į mokyklą gali neiti 6-12 klasių (pagal bendrojo ugdymo mokyklą) mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, mokykla priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas įprastu mokymo proceso organizavimo būdu, jis gali būti koreguojamas, laikinai stabdomas arba vykdomas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

Mokyklos darbo laikas – nuo 8.00 val. iki 20.00 val.